Powrót

garbicz gorbitch

Garbicz(Gorbitsch)

Pałac znajduje się w ramach zespołu rezydencjonalnego, obejmującego folwark i park krajobrazowy. Jest on usytuowany w centralnej części miejscowości, po północnej stronie lo­kalnej drogi, na skarpie opadającej stromo w stronę Jeziora Wielkiego. Pałac zlokalizowa­ny jest równolegle do drogi i poprzedzony obszernym dziedzińcem. Garbicz to wieś o metryce późnośredniowiecznej. Miejscowość została po raz pierwszy wzmiankowana w 1458 roku jako własność Hansa von Winning. Od 1540 roku wieś na­leżała do rodziny von Kettwick. W kościele do początku 1945 roku znajdował się kie­lich ufundowany w 1690 roku przez Hansa Adolpha von Kettwick. W 1700 zmarł ostat­ni przedstawiciel tego rodu. Na przełomie XVIII i XIX wieku Garbiczem władał niezna­ny z imienia radca wojenny von Winterfeldt. Natomiast w 1819 roku wieś nabył generał porucznik Friedrich Wilhelm Leopold von Gaudi, po śmierci w 1823 roku pochowany na cmentarzu rodowym w obrębie założenia parkowego. Od 1827 do początku 1945 roku właścicielami majątku byli przedstawiciele rodziny Riesselmann. Za ich czasów powierzch­nia tutejszych dóbr ziemskich wynosiła 1867 ha. Po II wojnie światowej majątek ziemski został znacjonalizowany. Początkowo PGR w Gar­biczu podlegał Inspektoratowi w Rzepinie, a następnie Kombinatowi w Cybince. W latach 80. XX wieku wchodził w skład PGR w Boczowie. Od końca lat 90. XX wieku pałac wraz z parkiem znajduje się w rękach prywatnych. Pałac w Grabiczu został zbudowany 2. poł. XVIII wieku. Pod koniec stulecia w jego są­siedztwie, po stronie wschodniej, wybudowano oranżerię oraz założono park krajobrazo­wy, obejmujący częściowo teren nadjeziorny. W połowie XIX wieku do zachodniej elewa­cji pałacu dostawiono dwukondygnacyjną oficynę. W sensie stylistycznym pałac jest klasy­cystyczny, charakteryzujący się oszczędnym detalem architektonicznym. Budynek założo­ny został na planie prostokątnym. Obiekt jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny, nakry­ty dachem dwuspadowym, naczółkowym. Jest to obiekt murowany z cegły ceramicznej na kamiennej podbudowie. Elewacje pałacu są tynkowane, symetryczne i rytmiczne. Elewa­cja frontowa - południowa została ukształtowana jako dziewięcioosiowa. Osie skrajne ele­wacji i pierwotnie oś centralna ujęte zostały pilastrami w porządku kolosalnym. Obecnie wejście główne do pałacu, poprzedzone zostało współczesnym pseudogankiem zwieńczo­nym tarasem i nadbudowane o trójkątny fronton. Na detal architektoniczny elewacji obok pilastrów składa się gzyms międzykondygnacyjny oraz koronujący, architektoniczne opra­cowanie otworów okiennych oraz skromny portal zawierający wejście główne. Oryginalny układ wnętrza został w latach 90. XX wieku przekształcony i jest obecnie niemal komplet­nie nieczytelny. Z historycznego wyposażenia i wystroju zachowała się klatka schodowa za­biegowa oraz ceramiczny portal w sieni. Elementy te pochodzą z lat 20. XX wieku i wiążą się z prowadzoną wówczas przebudową wnętrza. W budynku nie zachowała się historycz­na stolarka okienna i drzwiowa. Obiekt od strony zachodniej powiązany jest z dwukon­dygnacyjną oficyną, nakrytą czterospadowym dachem. Od strony wschodniej pałac łączy się z dawną oranżerią, która jest budynkiem jednokondygnacyjnym, nakrytym niskim da­chem dwuspadowym. W pałacu do 1945 roku znajdowała się cenna kolekcja malarstwa, mebli oraz porcelany z królewskiej manufaktury w Berlinie. Po zakończeniu II wojny światowej nie prowadzono niemal żadnych remontów w obrębie budynku. Likwidacja PGR doprowadziła do jego opuszczenia i zaniedbania, co było przy­czyną daleko posuniętej rujnacji. Od 1998 roku budynek został przekształcony przez no­wego, prywatnego właściciela w hotel z restauracją oraz centrum konferencyjne. Z elewacji pałacu usunięto częściowo detal architektoniczny, wnętrze dostosowano do nowych funk­cji, a po stronie północno-wschodniej budynek rozbudowano o basen.

Garbicz Gorbitsch pałac dwór nowa marchia gorzów Garbicz Gorbitsch pałac dwór nowa marchia gorzów Garbicz Gorbitsch pałac dwór nowa marchia gorzów Garbicz Gorbitsch pałac dwór nowa marchia gorzów Garbicz Gorbitsch pałac dwór nowa marchia gorzów Garbicz Gorbitsch pałac dwór nowa marchia gorzów Garbicz Gorbitsch pałac dwór nowa marchia gorzów Garbicz Gorbitsch pałac dwór nowa marchia gorzów Garbicz Gorbitsch pałac dwór nowa marchia gorzów Garbicz Gorbitsch pałac dwór nowa marchia gorzów Garbicz Gorbitsch pałac dwór nowa marchia gorzów Garbicz Gorbitsch pałac dwór nowa marchia gorzów Garbicz Gorbitsch pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie